Kişisel Verilen Korunması ve İşlenmesi Kanunu

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK AÇIK RIZA ONAY METNİ

6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” gereğince,  tarafıma şirket bünyesinde ilgili yasal düzenlemeler ve bu çerçevede sahip olduğum haklar açısından eğitim verilmiş olup, eğitim sonrası tarafıma teslim edilen aydınlatma metnini okudum, inceledim.  İlgili Yasalar kapsamında “BURAKHAN MERMER MADENCİLİK PAZARLAMA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.” ne tarafımca sözlü/ yazılı ve/veya elektronik ortamda verilen, kimliğimi belirleyen veya belirlemeye yarayanlar da dahil olmak üzere gerekli kişisel verilerimin, BURAKHAN MERMER MADENCİLİK PAZARLAMA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.” tarafından işlenmesine, yapılan iş gereğince hizmetin verilebilmesi ve bu hizmetlerin planlaması amacıyla, ilgili mevzuatlar kapsamında paylaşımın gerekli olduğu diğer kişi ve kuruluşlar ile paylaşılmasına; kişisel verilerimin 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanununda” tanımlanan kapsamda aşağıda detayları verilen kişisel verilerin işlenmesine muvafakat ediyorum.

  • Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen, kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veriler;

Ad- soyad, T.C. Kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı – baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler, Adli Sicil Kaydı, Diploma Örneği, Gerekli durumlarda Engelli belgesi, Askerlik Durum belgesi, Biometrik veri, evli olduğu takdirde evlilik belgesi ile vergi numarası, SGK numarası, kredi kart bilgileri, banka hesap bilgileri,  imza bilgileri, taşıt plakası, eş ve çocukların adı, soyadı, TC kimlik numarası, acil durumlarda ulaşılması talep edilen yakına ait ad, soyad, telefon numarası vb. bilgiler,

  • Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; İletişim bilgilerinin bulunduğu veriler; Telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası, IP adresi gibi bilgiler,
  • Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Güvenlik ve iş akışı amacı ile Kayıt tutma sureti ile edinilen veriler;

Fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kartlı veya kartsız geçiş sistemi kayıtları ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları ve güvenlik noktasında alınan kayıtlar, şirket aracı kullanımı halinde araç takip sistemi kayıtları, şirket içi bilgisayar kullanımına bağlı erişim logları,

  • Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; Görüntü ve kopyalarına ilişkin kayıtlar;

Fotoğraf ve kamera kayıtları (Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi kapsamına giren kayıtlar hariç), kişisel veri içeren belgelerin kopyası niteliğindeki belgelerde yer alan veriler,

  • Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; İş yeri şahsi sicil dosyası ve muhasebe kayıtları; Finansal ve maaş detayları, bordrolar, prim ve/veya fazla mesai tutarları, icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri, banka hesap cüzdanı, asgari geçim indirimi bilgisi, mevcut ise bes sigortası bilgisi, özel sağlık sigortası poliçesi ve bilgileri, eğitim durumu, CV, kurs katılım belgeleri, iş yeri performans kayıtları, iş yerinde alınan eğitim ve sertifikalar, yıllık izin, ücretli/ücretsiz izin kayıtları, askerlik durumu, vb
  • Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; “BURAKHAN MERMER MADENCİLİK PAZARLAMA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.” ye yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler,

BURAKHAN MERMER MADENCİLİK PAZARLAMA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.” tarafından Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında ayrıca web sitesinde bulunan, basılı & elektronik ortamda sunulan veya sms (kısa mesaj) ile iletişim numarası olarak beyan ettiğim gsm numarasına şahsım için gönderilen veya fiziki olarak verilen Aydınlatma Metnini ve haklarımı okudum ve bu kapsamda yukarıda da izah edildiği şekilde kişisel verilerimin “kaydedilmesine, depolanmasına, muhafaza edilmesine, yeniden düzenlenmesine, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılmasına ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılmasına, devredilmesine, sınıflandırılmasına ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebilmesine özgür iradem ile KABUL EDİYORUM.

İŞVEREN VEKİLİ                                                                               İŞÇİ

TARİH                                                                                                 TARİH

KAŞE İMZA                                                                                       ADI SOYADI

                                                                                                     İMZA