Gizlilik Sözleşmesi

BURAKHAN MERMER MADENCİLİK PAZARLAMA SANAYİİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK ÇALIŞAN GİZLİLİK TAAHHÜTNAMESİ

_______________ tarihinden itibaren ___________________ünvanı ile çalışmakta olduğum Burakhan Mermer Madencilik Pazarlama Sanayii Ve Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) ile akdetmiş olduğum iş sözleşmesi (“İş Sözleşmesi”) uyarınca tabi olacağım prosedür ve uygulama açısından işbu Kişisel Verilerin Korunması Çalışan Gizlilik Taahhütnamesi’ni (“Taahhütname”) imzalayarak aşağıdaki hususları okuduğumu, anladığımı ve bu hususlara uygun davranacağımı ve işbu Taahhütname’nin İş Sözleşmesi’nin eki olarak düzenlendiğini ve İş Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçasını oluşturduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

İşbu Taahhütname’de büyük harfle kullanılan kelimeler, başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) olmak üzere yürürlükte bulunan kişisel verilerin korunmasına ilişkin uygulanabilir uluslararası sözleşmeler, ilgili kanun ve düzenlemeler, Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları, Kişisel Verileri Koruma Kurumu rehberleri, sair düzenleyici ve denetleyici otorite, mahkeme ve diğer resmi makam kararları/talimatları ile ileride yürürlüğe girebilecek olan kişisel verilerin korunması alanındaki tüm düzenlemeler ve bunlarda yapılacak değişikliklerde (“KVK Düzenlemeleri”) kendilerine atfedilen anlamları ihtiva ederler.

 1. Şirket nezdindeki istihdamım süresince ve İş Sözleşmesi’nin sona ermesinden itibaren süresiz olarak Şirket nezdindeki çalışmalarım kapsamında:
 • işlediğim Kişisel Verileri KVK Düzenlemeleri’ne ve Şirket tarafından zaman zaman değiştirilebilecek ve e-posta ve sair yöntemler ile bilgime ve erişimime sunulacak Kişisel Verilerin korunmasına yönelik politika ve prosedürlere (“KVK Politikaları ve Prosedürleri”) uygun olarak işleyeceğimi,
 • işlediğim Kişisel Verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve erişilmesinin engellenmesi konusunda KVK Düzenlemeleri ile KVK Politikaları ve Prosedürleri’ne uygun davranacağımı ve Şirket’in tarafıma yazılı veya sözlü olarak ileteceği tüm teknik ve idari tedbirleri uygulayacağımı ve gerektiğinde hiyerarşik kademede üstünde bulunduğum çalışma arkadaşlarıma da gerekli özeni göstermeleri yönünde her türlü yazılı ve sözlü talimatı vereceğimi,
 • işlediğim Kişisel Verileri hiçbir şekilde kendime ya da üçüncü kişilere menfaat sağlamak amacıyla kullanmayacağımı,
 • işlediğim Kişisel Verileri KVK Düzenlemeleri ile KVK Politikaları ve Prosedürleri ile belirtilen şartlara aykırı olarak Şirket dışında üçüncü taraflar ile paylaşmayacağımı ve KVK Politikaları ve Prosedürleri’nde düzenlenmiş olan amaçlar dışında hiçbir surette kullanmayacağımı, işlemeyeceğimi ve arşivlemeyeceğimi,
 • işlediğim Kişisel Verilerin her ne formatta olursa olsun üçüncü bir tarafla paylaşılması gereken her sürecin yürütülmesinde KVK Düzenlemeleri, KVK Politikaları ve Prosedürleri ile Şirket tarafından belirlenen diğer ilkeler doğrultusunda gerekli özeni göstereceğimi ve olağan iş akışı dışında değerlendirilebilecek şüpheli paylaşımları ve veri ihlali teşkil edebilecek durumları başta Şirket içindeki ilgili birimlere derhal bildireceğimi,
 • işlediğim Kişisel Verilere ilişkin her türlü kamu kurum ve kuruluşundan gelebilecek Kişisel Veri paylaşımı talebini, talebin getirdiği zaman sınırı seviyesini de dikkate almak suretiyle Şirket’in ilgili birimlerine derhal bildireceğimi,
 • işlediğim Kişisel Verilerin güvenliğinin sağlanmasına ilişkin olarak KVK Politika ve Prosedürleri’ne uygun hareket edeceğimi,
 • işlediğim Kişisel Veriler ile ilgili olarak süresiz sır saklama yükümlülüğüne tabi olacağımı,
 • işlediğim Kişisel Veriler ile ilgili olarak makul beklentiler ışığında bilgim dahilinde olan Kişisel Veri işleme faaliyetlerinin KVK Düzenlemeleri ile KVK Politikaları ve Prosedürleri’nde yer alan amaçlarla uyumlu olarak gerçekleşmesi için gerekli gayreti göstereceğimi,
 • işlediğim Kişisel Veriler ile ilgili olarak Şirket tarafından belirlenmiş olan Kişisel Veri güvenliğine ilişkin rol ve sorumluluklarımın bilincinde olduğumu,
 • Şirket tarafından düzenlenen Kişisel Verilerin korunması konusunda her tür eğitim, toplantı, program ve farkındalık artırıcı benzeri organizasyona, Şirket için üstlendiğim işler nedeniyle aksini gerektirecek bir mazeretim olmadığı sürece katılım göstereceğimi ve mazeretli olarak katılamadığım durumlarda da bunların telafisi için gerekli aksiyonu alacağımı,
 • Şirket tarafından şahsıma tahsis edilen ve kullandırılan e-posta, bilgisayar, internet, mesajlaşma servisleri, ofis içi mesajlaşma servisleri, telefonlar, tabletler, mobil telefonlar ve sair cihazların tamamının (“Bilişim Sistemleri”) Şirket’e ait olduğunu ve Bilişim Sistemleri’ni hiçbir koşulda KVK Düzenlemeleri’ne, KVK Politikaları ve Prosedürleri’ne ve Şirket’in sözlü veya yazılı talimatlarına aykırı şekilde kullanmayacağımı,
 • Bilişim Sistemleri’ni yalnızca İş Sözleşmesi’nin ifa edilmesi amacıyla kullanacağımı, şahsıma özel bilgi veya belgelerin Bilişim Sistemleri’ne kaydedilmesi de dahil ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere Bilişim Sistemleri üzerinde şahsi ve özel amaçlı herhangi bir kullanım veya haberleşme gerçekleştirmeyeceğimi ve aksi halde Şirket’in gözetim ve denetim yükümlülüğü ve meşru gereklilikleri kapsamında Şirket’in söz konusu şahsi bilgi ve belgelere erişebileceğini,
 • Şirket’in Bilişim Sistemleri vasıtasıyla yürütülen tüm haberleşme, eylem ve hareketlerle bağlantılı tüm Kişisel Verilerimi (örn. Bilişim Sistemleri kullanılırken oluşturulan her türlü ileti, çağrı, ziyaret edilen internet siteleri, görüşmeler, konum bilgisi ve sair kayıtlar) güvenlik, iç kontrol, denetim, iç denetim, mevzuata uyumluluk, kanuni veya sözleşmesel yükümlülüklerin ifa edilmesinin takibi ve sair meşru sebeplere bağlı olarak düzenli şekilde gözetleyebileceğini, denetleyebileceğini ve takip edebileceğini ve buna ilişkin herhangi bir hukuki uyuşmazlık olması halinde söz konusu Kişisel Verilerimin delil olarak kullanılabileceğini

kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 • İşbu Taahhütname’deki yükümlülüklerime aykırı davranmam halinde Şirket’in uğrayacağı doğrudan ve dolaylı tüm zararları ferileri ile birlikte tazmin edeceğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.
 • Şirket’in talebi üzerine, İş Sözleşmesi’nin ifa edilmesi sırasında elde ettiğim Şirket’e ait tüm bilgi ve belgeleri Şirket’e Şirket’in talimatları uyarınca iade edeceğimi, fiziki veya elektronik ortamda kayıtlı olan bilgi ve belgeleri de Şirket’in gözetiminde derhal İmha edeceğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.
 • İşbu Taahhütname, Türk Kanunlarına tabi olacak ve buna göre yorumlanacaktır. İşbu Taahhütname’den doğan ihtilaflarda Denizli Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Çalışan

Adı ve Soyadı: 
Kimlik Numarası / Çalışan Sicil Numarası (varsa): 
Tarih: 
İmza: